วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

นางสาวพจมาน  วงเวียน  และคณะนักศึกษา  ป.โท  ม.กรุงเทพธนบุรี  สาขาบริหารการศึกษา  ศูนย์ท่าตูมฯ  รุ่น  2  ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ  ประเทศมาเลเซีย  และสาธารณรัฐสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  24-27  พฤศจิกายน  2553
24  พฤศจิกายน  2553  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  นักศึกษาเตรียมเดินทาง    โดยสายการบิน  Lufthansa  เที่ยวบิน  ที่   LH  782  เครื่องออกเวลา  15.15 น.คณะนักศึกษาป.โท  ม.กรุงเทพธนบุรี  ศูนย์ท่าตูมฯ  บนเครื่องบิน  เดินทางจากกรุงเทพมหานคร -,กัวลาลัมเปอร์  ใช้เวลา  1.40  ชั่วโมง 
25  พฤศจิกายน  2553  นางสาวพจมาน  วงเวียน  และเพื่อนนักศึกษาชมพระราชวัง  "อีสตาน่า  ไนการ่า" 

25  พฤศจิกายน  2553  เวลา  14.30  น.  นายเลื่อน  นามพรหม  ประธานศูนย์ท่าตูม  ม.กรุงเทพธนบุรี  และคณะนักศึกษา  ศึกษาดูงาน  มหาวิทยาลัย  KYM  ประเทศมาเลเซีย  รับฟังการกล่าวต้อนรับและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์  

26  พฤศจิกายน  2553  คณะนักศึกษาป.โท  ม.กรุงเทพธนบุรี  ศูนย์ท่าตูมฯ  รุ่น  2  ณ  เซนโตซ่า  ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

กิจกรรมนักศึกษาป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี


นางสาวพจมาน วงเวียน  และเพื่อนนักศึกษาป.โท ม.กรุงเทพธนบุรี  ศูนย์ท่าตูมฯ  รุ่น  2  รับฟังอาจารย์ดร.สมจิต  สงสาร  บรรยายภาวะผู้นำทางการ บริหารนักศึกษาป.โท  ม.กรุงเทพธนบุรี  ศูนย์ท่าตูมฯ  นำเสนองานหน้าชั้นเรียน26  ธันวาคม  2553  นักศึกษาป.โท  ม.กรุงเทพธนบุรี  ศูนย์ท่าตูมฯ  รุ่น  2  จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้องๆ    นักศึกษารุ่น 3  ร่วมเป็นเกียรติโดยท่านรองเลื่อน  นามพรหม  ประธานศูนย์ท่าตูมฯ  อาจารย์ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์  บุญกะนนัท์  และอาจารย์ดร.สมจิต  สงสาร

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ                                 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

                 แผนงาน                                 บริหารทั่วไป   สอดคล้องกับ มฐ.ที่ 7, 8
                ผู้รับผิดชอบ                        นางสาวพจมาน  วงเวียน   และคณะ

                หน่วยงานที่รับผิดชอบ      โรงเรียนบ้านอาแวะ

                ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง                                                                              
ระยะเวลาดำเนินการ         ตลอดปีการศึกษา  2553
----------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล
                การพัฒนาคุณภาพนักเรียน นอกจากจะพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้แล้ว การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียน อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาก็จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.  วัตถุประสงค์
                2.1 ผลลัพธ์  (Outcomes) โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย  และปลอดสารเสพติด  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก และยาเสพย์ติดให้โทษ โรงเรียนสามารถให้ความรู้ด้านอนามัย และปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยขณะอยู่โรงเรียน
                2.2 ผลผลิต  (Outputs )ผู้เรียนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัย  มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ปลอดภัยจาก โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีความรู้ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากยาเสพย์ติด
3.  เป้าหมาย
                3.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการสุขภาพ  รู้ข้อปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพของตน
                3.2  ผู้เรียนร้อยละ  100  ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดสารเสพย์ติด
4.  กิจกรรมและรายเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณ 5,000  บาท
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา     ปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมอาหารกลางวัน


อบต.
นางเทียมทอง   พุดหอม
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมอาหารเสริมนม


อบต.
นางสุธามาศ    ร่วมกล้า
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมให้บริการอนามัยโรงเรียน


2000
นางสาวพจมาน  วงเวียน
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน


1,500
นายเสริม  สาแก้ว
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติด


500
นายประสาน  สงคราม
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก


500
นายจำเริญ  พรหมโสภา
ตลอดปีงบประมาณ
กิจกรรมวันแห่งความสะอาด


500
นางเทียมทอง  พุดหอม
ทุกวันอังคาร
รวม


5,0005.  การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
ผลผลิต  (  Outputs )
-ผู้เรียนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างเต็มที่

-ตรวจสอบแฟ้มสะสมงานการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย

-แบบบันทึกการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
-แฟ้มสะสมงาน
-ผู้เรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง
-สัมภาษณ์ผู้เรียน
แบบสัมภาษณ์
- ผู้เรียนรู้หลักการและแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากยาเสพย์ติด
-ตรวจสอบการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพย์ติด
-แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันยาเสพย์ติดในสถานศึกษา
ผลลัพธ์  ( Outcomes  )
- ผู้เรียนมี สุขภาพอนามัยใน   สุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมีสุขนิสัยที่ดี 

-ตรวจสุขภาพ
ของผู้เรียน

-แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน( สศ.3 )
-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าและสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดจากยาเสพย์ติดให้โทษและสิ่งมอมเมาทั้งหลาย
-สำรวจข้อมูล
การติดยาเสพย์ติด
- แบบสำรวจข้อมูล
สถานการณ์ปัญหายาเสพย์ติด ในสถานศึกษา(สร. 3)
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ร่วมรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชน  รวมทั้งปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
-  สำรวจและสังเกตการร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
-                   แบบสำรวจ
-                   แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
-                   สังเกต


                                 ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ


                       (นางสาวพจมาน  วงเวียน)                                        (นายบุญเลิศ  ดวงศรี)
                        ครู  โรงเรียนบ้านอาแวะ                        ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                          ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                         
(นายสุธี  เพ่งพิศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ

            คุณครูพจมาน  วงเวียน  ครูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนบ้านอาแวะ  สพป.สุรินทร์  เขต  1
                                                  นักเรียนโรงเรียนบ้านอาแวะเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
                       5-6  พฤศจิกายน  2553  นักเรียนเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

2-3  ธันวาคม  2553  นักเรียนร่วมแข่งศิลปหัตถกรรมสพป.สุรินทร์  เขต  1
  
31 ธันวคม  2553  โรงเรียนบ้านอาแวะร่วมกับชุมชนแข่งกีฬาสัมพันธ์

                                            
               1  มกราคม  2554  โรงเรียนบ้านอาแวะร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  สุขภาพจิตแจ่มใส